W opublikowanym projekcie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych znalazły się rozwiązania dla przedsiębiorców planujących i prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz nowe inwestycje.

 

JAKIE ZMIANY SĄ DOSTĘPNE W ULDZE NA BADANIA I ROZWÓJ?

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z ulgi badawczo-rozwojowej. Pozwala ona podatnikom CIT lub PIT na dwukrotne odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych. Najpierw można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (100%), a następnie odliczyć 100% tego samego wydatku od podstawy opodatkowania. Dzięki temu firma może odliczyć 200% wydatków na badania i rozwój.


Najczęstszymi kosztami objętymi ulgą są wynagrodzenia pracowników, surowce wykorzystywane do testowania i budowy prototypów oraz amortyzacja maszyn i urządzeń. Projekt nowelizacji ustawy pozwala na zwiększenie o 200% kwoty odliczeń kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w badania i rozwój.

Oto uprawnieni kandydaci

  • Wynagrodzenie zasadnicze
  • Koszty składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe, wypadkowe) w części finansowanej przez pracodawcę
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody, premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych
  • dodatki, tj. za przepracowane lata, dodatki funkcyjne, dodatki za pracę w porze nocnej, koszty abonamentów prywatnej opieki medycznej, odprawy
  • pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracownika

W ramach ulgi B+R nie można odliczyć składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorcy, którzy są centrum badawczo-rozwojowym mogą liczyć na 200% wzrost kwoty, którą mogą odliczyć dla wszystkich kategorii kosztów.

 


CZY PLANUJESZ INWESTYCJE W ROBOTY PRZEMYSŁOWE?

Rozwój technologiczny niewątpliwie wiąże się z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, czyli Przemysł 4.0 to aktualny trend. Firmy, które planują zwiększyć produkcję poprzez zastosowanie robotów przemysłowych, będą mogły skorzystać z ulgi na robotyzację przemysłu.

Ustawa będzie definiować robota przemysłowego jako: Automatycznie sterowaną, programowalną i wielozadaniową, stacjonarną lub mobilną maszynę o minimum 3 stopniach swobody. Musi też posiadać właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, aby mogła być wykorzystywana w zastosowaniach przemysłowych.

Cyfrowa wymiana danych ze zdalnymi urządzeniami sterującymi i monitorującymi.
jest podłączony do systemów informatycznych i systemów łączności, które usprawniają procesy produkcyjne podatnika, w tym planowanie produkcji lub zarządzanie produkcją;
jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.
Do kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na robotyzację zalicza się

  • Nabycie nowych robotów przemysłowych (w tym leasing),
  • Maszyny i urządzenia peryferyjne, a także inne elementy, które są funkcjonalnie związane z robotyką przemysłową, np. czujniki, sterowniki i przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne, urządzenia ochronne, zamki bezpieczeństwa, wyłączniki bezpieczeństwa, przekaźniki bezpieczeństwa.
  • Oprogramowanie robotów
  • Szkolenia dla pracowników

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania do 50% wyżej wymienionych kosztów.


Odliczenie to będzie dotyczyło kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu automatyzacji produkcji w latach 2022-2026. Warto rozważyć ulgę podatkową planując inwestycje w automatyzację i robotyzację produkcji.

 

OPRACOWAŁEŚ NOWY PRODUKT, CO DALEJ?

W projekcie zmian znajdziemy prototypową ulgę podatkową. Jest to rozwiązanie wzorowane na funkcjonującej od wielu lat we Francji uldze podatkowej. Pozwoli ono na szybsze wytworzenie prototypu, a następnie wdrożenie wynalazku do produkcji.

Dzięki uldze prototypowej firmy będą mogły odliczyć od podstawy opodatkowania jeszcze 30% wydatków poniesionych na prototyp (ale nie więcej niż 10% dochodu).


Rozwiązanie to pozwala nam na ulgę podatkową w dwóch obszarach:


Etap rozruchu technologicznego to wytworzenie nowego produktu, który nie wymaga dalszych prac projektowych, konstrukcyjnych czy inżynieryjnych. Jest on wykorzystywany do testowania i przeprowadzania prób przed rozpoczęciem produkcji wyrobu. Faza rozruchu technologicznego to okres pomiędzy kosztem początkowym a rozpoczęciem produkcji.

Koszt wytworzenia prototypu nowego wyrobu w produkcji próbnej wynosi:

Koszt zakupu lub wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych potrzebnych do rozpoczęcia próbnej produkcji wyrobu. Jest on ujęty w grupach 3-6 i 8.
nakłady na ulepszenia poniesione w celu przystosowania środka trwałego. Ujęte są one w grupach 3-6-8 Klasyfikacji w celu rozpoczęcia próbnej produkcji wyrobu.
Koszty zakupu surowców i materiałów wykorzystywanych wyłącznie w celu testowania nowego produktu.
W celu wprowadzenia nowego wyrobu na rynek konieczne jest przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania, w stosunku do wyrobu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych, certyfikatów i zezwoleń, które umożliwiają przedsiębiorcy skierowanie wyrobu na rynek.

Do kosztów związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek należą:

badania, ekspertyzy, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu lub homologacji, znaku CE lub znaku bezpieczeństwa, a także innych dokumentów lub oznaczeń, których uzyskanie jest obowiązkowe dla dopuszczenia do obrotu lub użytkowania.


Produkty są poddawane testom cyklu życia


ZATRUDNIASZ OSOBY INNOWACYJNE? - ZAOSZCZĘDZISZ

W projekcie zmian przedstawimy rozwiązanie dla firm, które zatrudniają pracowników badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie to obejmuje zaliczki na podatek dochodowy oraz zryczałtowane podatki dochodowe, które są pobierane od dochodów (przychodów) osób fizycznych.

Stosunek służbowy, stosunek pracy lub umowa o dzieło, stosunek współzatrudnienia oraz świadczenie pieniężne od podatnika.
Wykonywanie usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło
prawa autorskie.
Koszty kwalifikowane dotyczą pracowników, którzy co najmniej 50% swojego czasu pracy poświęcają na działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta będzie powiązana z kosztami zatrudnienia. Będzie miała zastosowanie niezależnie od tego, czy przedsiębiorca osiąga dochód podlegający opodatkowaniu.

 

Uważamy, że korzystne mechanizmy ustawy wpłyną bezpośrednio na rozwój polskich firm poprzez nowe ulgi podatkowe, jak również zmiany w uldze B+R. Planowane ulgi zostaną również dołączone do dotacji w ramach perspektywy finansowej, co znacząco zwiększy wsparcie dla nowych inwestycji w badania i rozwój oraz automatyzację.

Przedsiębiorcy, nadszedł czas, aby rozpocząć działania związane z ulgami podatkowymi i przygotować swoją firmę do zastosowania przedstawionych powyżej mechanizmów. Firma będzie miała czas na przygotowanie pracowników, systemu i procesów wewnętrznych. Korzyści to pełne zrozumienie nowych rozwiązań, stabilność, bezpieczeństwo i pewność zastosowania ulgi w Państwa firmie.

Warto przeczytać