Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w sierpniu 2021 r. ogłosi nowe nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Nowa Energia. Dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty dotyczące m.in. technologii produkcji biogazu i biometanu. Na efektywność energetyczną oraz energetykę zero- i niskoemisyjną zostanie rozdysponowane 1,1 mln zł.

W kolejnym naborze Programu Nowa Energia w obszarze "Stabilne, zeroemisyjne źródła energii" do dyspozycji będzie 500 mln złotych z całkowitego budżetu 2,5 mld złotych.

Wsparcie otrzymają projekty rozwijające technologie energetycznego wykorzystania odpadów i biomasy, produkcji biogazu i biometanu.

Nabór wniosków rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 29 października. Głównymi kryteriami wyboru projektów do programu będą innowacyjność i efektywność kosztowa. Projekt powinien dotyczyć innowacji produktowej, technologicznej lub procesowej.

Potencjał dla rozwoju branży biogazowej

W świetle celu Unii Europejskiej, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, rozwój przemysłu zielonego gazu z odnawialnych źródeł energii (biogazu i biometanu), jest jednym z najważniejszych obszarów.

Polska nie posiada żadnych instalacji do produkcji biometanu. W Europie istnieje jednak 729 podobnych instalacji, których zdolność produkcyjna wynosi blisko 2,5 mld m3, a udział w całkowitym zużyciu gazu ziemnego - 0,7%. Według naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Polska), potencjał produkcji biometanu wynosi od 7 do 8 mld m3 rocznie.

Do 2020 roku instalacje do produkcji biometanu działały w 18 krajach. Najwięcej instalacji zlokalizowanych jest w Niemczech (232), Francji (1131) i Wielkiej Brytanii (80). Instalacje te zasilane są głównie substratami rolniczymi, np. kiszonką z kukurydzy, gnojowicą.

Według Związku Pracodawców i Producentów Przemysłu Biogazowego (UBIME) głównymi przyczynami spowolnienia rozwoju polskiego rynku biogazu są niższe od oczekiwanych poziomy wsparcia, szczególnie ze strony banków kredytujących inwestycje.

Wsparcie dla projektów związanych z biogazem i biometanem

Program Nowa Energia oferuje wsparcie finansowe dla projektów, które są realizowane w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach.

  • Wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu
  • Wdrożenie nowej lub znacząco ulepszonej technologii w przedsiębiorstwie.
  • Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na preferencyjnych warunkach do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej do 20% kapitału pożyczki, jednak nie więcej niż 10 000 000 zł.

Dopuszczalne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w fazie realizacji projektu w ramach ww. przedsięwzięć. Beneficjenci mogą ubiegać się o dodatkową dotację na wsparcie badań i rozwoju w wysokości do 15% kwoty pożyczki.

NFOSiGW będzie również oferował dodatkowe umorzenie do 25% dla beneficjentów, którzy chcą powtórzyć wdrożenie i zwiększyć skalę zastosowania technologii.


W ramach programu Nowa Energia można sfinansować następujące koszty:
1. Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości pod zabudowę lub zakup gruntu
2. Koszty budowy - koszty budynków i budowli, w tym infrastruktury technicznej, koszty adaptacji i remontów
3. Środki trwałe, wyposażenie i umeblowanie 4.
4. Wartości niematerialne i prawne (licencje na oprogramowanie, patenty)
5. Badania i pomiary

Program Nowa Energia pozwala na łatwy proces aplikacji i oceny. W pierwszej kolejności należy złożyć fiszkę projektową. Jest to skrócony wniosek, który przedstawia propozycję innowacyjnego rozwiązania i opisuje technologię. Po pozytywnej ocenie fiszki, wnioskodawcy zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie. Mają na to cztery miesiące.

Dodatkowe środki są dostępne w ramach programu Nowa Energia
NFOSiGW ogłosi także nabory w obszarach: inteligentne miasta energetyczne oraz jednostki wielopaliwowe z magazynowaniem ciepła/chłodu. Budżet na każdy z tych obszarów wynosi 300 mln polskich lirów.

Warto przeczytać