Trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Ten kluczowy dokument nakreśla cel inwestowania funduszy europejskich. W każdym województwie odbędzie się spotkanie, na którym przedstawiona zostanie wysokość wsparcia z funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej. W nowej perspektywie budżetowej 2021-2027 znajdą się środki na inwestycje w innowacje, edukację, ochronę środowiska, cyfryzację i energetykę.


CELE ROZWOJOWE POLSKI

Cel 1: WIĘCEJ INTELIGENTNEJ EUROPY: Wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

 • Badania, innowacje i wykorzystanie zaawansowanych technologii
 • Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów
 • Rozwój i konkurencyjność MŚP
 • Inteligentne specjalizacje, transformacja przemysłowa i przedsiębiorczość


Cel 2 Europa bardziej przyjazna środowisku i niskoemisyjna

 • Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i mieszkalnych
 • Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, inwestycje zmniejszające zużycie energii, odzysk energii w trakcie produkcji, zastosowanie technologii energooszczędnych, głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, wymiana sprzętu na energooszczędny oraz instalacja urządzeń OZE
 • Budowa/modernizacja systemów (sieci) ciepłowniczych i chłodniczych wraz z magazynami ciepła
 • Źródła odnawialne mogą zastąpić nieefektywne źródła ciepła, które bazują na paliwach stałych.
 • lub źródła gazowe


Cel 3 BETTER CONNECTED EUROPE: Zwiększenie mobilności i poprawa regionalnej łączności ICT

 • Priorytetowo traktowane są infrastruktura transportowa i innowacje społeczne
 • Rozwój międzynarodowych połączeń transportowych, szczególnie w kierunku północ-południe (PL-LT, CZ/SK).
 • Infrastruktura ochrony zdrowia
 • Dalszy rozwój infrastruktury bezpieczeństwa, w tym transportu lotniczego
 • Likwidacja wąskich gardeł technicznych (np. połączeń transportowych między rzecznymi portami morskimi a zapleczem);


Cel 4 EUROPA O WAŻNYM WYMIARZE SPOŁECZNYM

 • Dziedzictwo kulturowe, zintegrowany rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy
 • Dostęp do edukacji i poprawa jej jakości na wszystkich poziomach
 • Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego
 • Wsparcie dla edukacji i szkolnictwa wyższego


Cel 5 EUROPA BLISKA OBYWATELOM

Lokalne inicjatywy wspierające zrównoważony i zintegrowany rozwój na obszarach miejskich, wiejskich i nadmorskich


Cel 6 Łagodzenie związanych z klimatem skutków przekształceń gospodarczych na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu

 • Wsparcie dla MŚP w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Realizacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza
 • Modernizacja terenów pogórniczych i poprzemysłowych
 • Rozwój miejsc pracy w sektorach innych niż górnictwo i energetyka konwencjonalna

 

BUDŻET FINANSOWY NA LATA 2021-2027. NA CO PÓJDĄ FUNDUSZE

We wniosku dotyczącym nowej perspektywy finansowej stwierdzono, że polityka spójności na lata 2021-2027 obejmuje następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+(EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Europejski Fundusz Morski i Rybacki zostanie włączony do Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Pod względem tematycznym programy krajowe będą podobne do obecnych. Oznacza to, że pieniądze z polityk spójności będą przeznaczane na inwestycje w rozwój i ochronę infrastruktury, wzmocnienie kapitału ludzkiego, kompetencje cyfrowe, czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej.

Podobnie jak w latach 2014-2020. W rozpoczętej właśnie nowej perspektywie ok. 60 proc. funduszy spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Marszałkowie województw będą zarządzać pozostałymi 40%. Poniżej przedstawiamy mapę obrazującą podział środków na poszczególne województwa.

Warto przeczytać