Narodowy Plan Odbudowy to szczegółowy dokument, który nakreśla cele odbudowy gospodarki po kryzysie COVID - 19. Dokument ten został przygotowany przez rząd. Zakłada on skierowanie 23,9 mln euro bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie kredytów na inwestycje. Plan będzie dostępny w konsultacjach społecznych do 2 kwietnia. Jakie są główne założenia planu i kto będzie mógł skorzystać z funduszy? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat. Test

 

CEL STRATEGICZNY

Krajowy plan naprawy gospodarczej ma trzy główne cele:

 • Pomoc w naprawie szkód gospodarczych, społecznych i środowiskowych spowodowanych epidemią koronawirusa.
 • Zapewnić utrzymanie standardu i poziomu życia społeczności w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Przygotować wspólnotę państw do przyszłych sytuacji kryzysowych.


KLUCZOWE KOMPONENTY

Plan odbudowy opiera się na pięciu głównych elementach. Są to obszary, w których konieczne są reformy i w których można dokonać inwestycji.

Odporność gospodarcza i konkurencyjność

Celem jest odbudowa i przekształcenie tych sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Stworzenie stabilnego klimatu inwestycyjnego dla przedsiębiorców. Wzmocnienie zdolności sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami. Inwestowanie w przetwórstwo rolno-spożywcze. Odbudowa szkolnictwa zawodowego. Stworzenie sieci sektorowych centrów umiejętności.

W ramach tego komponentu zostanie wdrożonych pięć reform:

 • Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach - działania inwestycyjne będą obejmowały przede wszystkim wsparcie działalności produkcyjnej, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • Wsparcie dla stosowania "zielonych" rozwiązań w przedsiębiorstwach: Realizacja inwestycji dotyczących zakupu maszyn, urządzeń, czy technologii wspierających "zielone" rozwiązania w przedsiębiorstwach. Efektem tego będzie zmniejszenie emisyjności gospodarki.
 • Inwestycje w skracanie łańcuchów dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym - Pomoc skierowana przede wszystkim do sektora MŚP w celu utrzymania ciągłości produkcji, logistyki i sprawności operacyjnej we wszystkich podmiotach łańcucha żywnościowego.
 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Polsce - Celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych, infrastruktury oraz budowa powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe lub usługowe.
 • Duże, innowacyjne projekty - projekty inwestycyjne lub projekty rozbudowy zaplecza badawczego dla kluczowych polskich firm


Zielona energia i obniżenie energochłonności

Celem jest wspieranie inwestycji w czyste powietrze, czyli wspierane są morskie farmy wiatrowe, technologie wodorowe oraz oczyszczanie ścieków.

W ramach tego komponentu realizowane będą trzy reformy:

Poprawa efektywności energetycznej gospodarki. Celem jest czyste powietrze, efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach, a także inwestycje zmniejszające emisję gazów cieplarnianych.
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - wsparcie dla rozwoju technologii wodorowych i innych paliw.
Adaptacja do zmian klimatu i ograniczenie niszczenia środowiska.


Transformacja cyfrowa

Celem jest inwestowanie w szybki internet, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług bezprzewodowych, monitorowanie emisji pól elektromagnetycznych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa

W ramach tego komponentu realizowane będą trzy reformy:

Dostęp do szybkiego Internetu: Projekt ma na celu rozwój infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu.
Rozwój i konsolidacja e-usług, tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy instytucjami publicznymi a obywatelami i przedsiębiorcami - zwiększenie potencjału rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie
Bezpieczeństwo cybernetyczne i bezpieczeństwo infrastruktury ochrony danych: Zwiększenie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni


Dostępność, efektywność i jakość systemu opieki zdrowotnej

Celem jest inwestowanie i modernizacja wyposażenia placówek medycznych, rozbudowa istniejących rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia oraz rozwiązania służące zwiększeniu liczby personelu medycznego.

W ramach tego komponentu wdrożone zostaną 4 reformy:

 • Wsparcie modernizacji placówek medycznych oraz zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19 w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości usług zdrowotnych
 • Rozwój zasobów ludzkich w systemie ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni medycznych - pomoc finansowa i dydaktyczna zarówno dla studentów medycyny, jak i uczelni
 • Wzmocnienie bazy naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • ułatwianie rozwoju wyrobów medycznych i leków


Ekologiczna, inteligentna mobilność

Celem jest inwestowanie w bezemisyjny transport publiczny i punkty ładowania, finansowanie sektora kolejowego, wdrażanie rozwiązań cyfrowych oraz budowa obwodnic dla obszarów o dużym natężeniu ruchu.

W ramach tego komponentu realizowane będą trzy reformy:

 • Zwiększenie udziału transportu zeroemisyjnego oraz przeciwdziałanie i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
 • Zwiększenie konkurencyjności i efektywności sektora kolejowego - wsparcie finansowe obejmuje m.in. modernizację istniejących linii kolejowych oraz zakup nowego taboru pasażerskiego.
 • Bezpieczeństwo transportu: Zwiększenie bezpieczeństwa


CO TO OZNACZA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Blisko 24 mld euro zostało zapisane w budżecie na bezzwrotną dotację, która będzie skierowana m.in. do przedsiębiorców. Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że środki z Funduszu Odbudowy będą wykorzystywane w powiązaniu z polityką spójności. Równolegle może być prowadzony program skierowany do poszczególnych województw. Ostateczna wersja Narodowego Planu Odbudowy powinna trafić do Komisji Europejskiej do końca kwietnia. O tym, czy plan zostanie zaakceptowany, dowiemy się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Po tym okresie prawdopodobnie zaczną pojawiać się szczegóły dotyczące konkursów i dotacji dostępnych dla przedsiębiorców. Fundusze te będą zapewne cieszyły się dużym zainteresowaniem, więc warto śledzić najnowsze informacje i aktualizacje dotyczące dotacji.

 

Warto przeczytać